Raport oddziaływania na środowisko

Przygotowujemy raporty o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć. Jeśli są Państwo zobligowani do opracowania raportu dla planowanej inwestycji zapraszamy do kontaktu. Termin realizacji oraz koszt opracowania ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje odnośnie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

CO TO JEST RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

Raport oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia. Wykonanie i weryfikacja raportu jest elementem oceny oddziaływania na środowisko, czyli postępowania oceniającego wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

KOGO DOTYCZY WYKONANIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć z tzw. I grupy, określonych w §2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12.11.2010 r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz może być wymagana dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć z tzw. II grupy, określonych w §3 powyższego rozporządzenia.

 

CO ZAWIERA RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

O tym, co powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko mówi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.10.2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym artykułem raport powinien zawierać m.in.:

  • Opis planowanego przedsięwzięcia,
  • Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • Opis zabytków istniejących w sąsiedztwie lub w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,
  • Opis analizowanych wariantów,
  • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
  • Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośredni, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
  • Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.

W przypadku przedsięwzięć z II grupy dokładny zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko określa odpowiedni organ w decyzji nakazującej jego wykonanie. Natomiast w przypadku przedsięwzięć z grupy I, dla których wykonanie raportu jest obligatoryjne, wnioskodawca może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie o ustalenie zakresu raportu. W takiej sytuacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu.