Karta informacyjna przedsięwzięcia

CO TO JEST KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie karty informacyjnej odpowiedni organ, po zasięgnięciu niezbędnych opinii, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub nakłada na inwestora konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

KOGO DOTYCZY WYKONANIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Wykonanie karty informacyjnej jest niezbędne w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć z tzw. II grupy, określonych w §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia można wykonać również dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć z I grupy, określonych w §2 powyższego rozporządzenia. Procedura taka jest stosowana w sytuacji, w której inwestor uzyskać chce informacje o wymaganym zakresie raportu oddziaływania na środowisko.

CO ZAWIERA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać dane niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wydaje decyzje uwzględniając następujące uwarunkowania:

 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
  1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
  2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  3. wykorzystywania zasobów naturalnych,
  4. emisji i występowania innych uciążliwości,
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
 2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  2. obszary wybrzeży,
  3. obszary górskie lub leśne,
  4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
  6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
  7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
  8. gęstość zaludnienia,
  9. obszary przylegające do jezior,
  10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
 3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  3. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  4. prawdopodobieństwa oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.