Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Przedsięwzięcia należące do obu powyższych kategorii opisane są szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Lista decyzji oraz pozwoleń, do których uzyskania konieczna jest decyzja środowiskowa, zawarta jest w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tą listą wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem m.in. pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, a także zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 Pomożemy Państwu w zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do odpowiedniej grupy. Wykonamy dla Państwa dokumentację niezbędną do uzyskana decyzji, a więc:

  • kartę informacyjna przedsięwzięcia - dla przedsięwzięć należących do grupy II, czyli przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • raport oddziaływania na środowisko - dla przedsięwzięć należących do grupy I, czyli przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć należących do grupy II, dla których odpowiedni organ stwierdził konieczność wykonania raportu.