Audyt środowiskowy

Prowadzenie działalności wymaga często posiadania odpowiednich pozwoleń, zezwoleń, umów oraz zgłoszeń, w tym również związanych z ochroną środowiska. Konieczne jest również prowadzenia sprawozdawczości do odpowiednich organów oraz wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Jeśli w związku z prowadzoną działalnością:

 • zbierasz, przetwarzasz lub wytwarzasz odpady inne niż komunalne,
 • pobierasz wodę z własnego ujęcia,
 • odprowadzasz ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych (w tym do własnego szczelnego zbiornika) lub wody opadowe z terenów utwardzonych ujęte w system kanalizacyjny odprowadzasz do ziemi (lub do wód),
 • posiadasz i użytkujesz kotły opalane paliwem gazowym, ciekłym lub stałym (w tym nagrzewnice),
 • spawasz, używasz farb lub rozpuszczalników,
 • prowadzisz procesy produkcyjne powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • prowadzisz chów lub hodowlę zwierząt,
 • użytkujesz lub wypożyczasz pojazdy (maszyny) zarejestrowane na firmę,

najprawdopodobniej obowiązują Cię przepisy prawa ochrony środowiska. Dodatkowo pamiętać należy, że przepisy te ulegają ciągłym modyfikacjom.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie darmowego audytu środowiskowego, czyli zbadanie stopnia spełniania wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmuje wszystkie najistotniejsze wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:

 • gospodarkę odpadami (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz kwestie opakowań i produktów w opakowaniach),
 • gospodarkę wodno-ściekową,
 • emisję do powietrza,
 • emisję hałasu,
 • ogólne wymagania prawne (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska).

Przeprowadzony audyt kończy się opracowaniem raportu prezentującego ewentualną listę niezgodności, możliwe konsekwencje wynikające z występujących braków oraz proponowaną listę działań naprawczych. Wszystkie działania związane z przeprowadzonym audytem, łącznie z końcowym raportem są zupełnie bezpłatne.