Opłaty za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska i wnoszenia ewentualnych opłat za rok poprzedni. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska podmiotami korzystającymi ze środowiska są przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego), jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne jeśli korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są powyższe podmioty w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. Zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłat są Ci, których wyliczona roczna wysokość opłaty nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z konieczności składania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.