Zbliża się termin złożenia raportu do KOBiZE

28 lutego mija termin sporządzenia i wprowadzenia przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportu, za rok 2014,  zawierającego informacje o:

1)   wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
2)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
3)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
4)   wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
5)   planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
6)   aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
7)   prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Raport dotyczy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy nie tylko podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe lub  eksploatujących instalacje, ale ogólnie podmiotów korzystających ze środowiska wprowadzających do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Zgodnie z zapisami na stronie Krajowej bazy: "można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy."