Opłaty za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska i wnoszenia ewentualnych opłat za rok poprzedni. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska podmiotami korzystającymi ze środowiska są przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego), jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne jeśli korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są powyższe podmioty w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. Zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłat są Ci, których wyliczona roczna wysokość opłaty nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z konieczności składania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

To już czas na sprawozdania o odpadach

Przypominamy, że zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach sprawozdania odpadowe za rok 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, czyli przepisy nieobowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Podmiotami zobowiązanymi do składania sprawozdań do Marszałka województwa są posiadacze odpadów, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a także prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu i wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. Zatem jeśli prowadzisz ewidencję odpadów, pamiętaj o złożeniu do dnia 15 marca sprawozdania za rok 2014, gdyż zgodnie z art. 200 obowiązującej ustawy o odpadach jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy osiedla mieszkaniowego

Dla jednego z naszych klientów, biura projektowego z Rybnika, przygotowujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domków jednorodzinnych wraz z zabudową usługową w jednej z dzielnic Katowic. Dodatkowo opracowany zostanie również operat wodnoprawny niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do wody oraz wykonanie urządzenia wodnego.

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBiZE

28 lutego mija termin sporządzenia i wprowadzenia przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportu, za rok 2014,  zawierającego informacje o:

1)   wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
2)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
3)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
4)   wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
5)   planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
6)   aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
7)   prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Raport dotyczy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy nie tylko podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe lub  eksploatujących instalacje, ale ogólnie podmiotów korzystających ze środowiska wprowadzających do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Zgodnie z zapisami na stronie Krajowej bazy: "można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy."

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla stacji paliw

Zaczęliśmy prace nad przygotowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy jednego z miejsc obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanego przy autostradzie A4 w województwie małopolskim. W ramach rozbudowy na terenie MOP zmieniony zostanie układ komunikacyjny oraz zrealizowana zostanie stacja benzynowa. Bezpośrednim inwestorem przedsięwzięcia jest GDDKiA, natomiast inwestorem pośrednim jedna z wiodących firm z branży paliwowej.